දුටුවන්ගේ ඇස් වශී කරන SsangYong TIVOLI (e-XGi / e-XDi)

SsangYong Motors ආයතනයෙන් ආඩම්බරයෙන් ඉදිරිපත් කරපු Subcompact Crossover SUV එකක් ගැන තමයි මම අද කතා කරන්නේ. ඒ තමයි SsangYong TIVOLI. ඉතාමත් ලස්සන, ඒ වගේම ලංකාවේ ගොඩාක් ජනප්‍රිය වුන මේ Crossover එක ලංකාවේ වාහන වෙළඳ පොළ තුල ඉතාමත් සාධාරණ මිලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් වාහනයක්. Petrol Tivoli e-XGi160 (2015)Tivoli e-XGi160 Premium Specs (2015) Diesel Tivoli e-XDi160 (2015)Tivoli … Continue reading දුටුවන්ගේ ඇස් වශී කරන SsangYong TIVOLI (e-XGi / e-XDi)