එක සැරයක් දැක්කම ආස හිතෙන SsangYong Kyron (D20DT)

අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ලාංකීය වාහන වෙළඳ පොළ සාධාරණ මිලකට ඇති Midsize SUV කාණ්ඩයේ ඇති වාහනයක් ගැනයි. ඒ SsangYong Kyron රථයයි. 2012 වර්ෂයෙන් පසු නිෂ්පාදනය නොකරන නිසා මෙම වාහනය අපට මිල දී ගත හැක්කේ පාවිච්චි කල තත්ත්වයෙන් පමණි. SsangYong Kyron රථය අයිති වන්නේ midsize SUV කාණ්ඩයටයි. මෙහි වැඩිහිටි 05 දෙනෙකුට සුවපහසුවෙන් ගමන් කිරීමට හැකියාව … Continue reading එක සැරයක් දැක්කම ආස හිතෙන SsangYong Kyron (D20DT)