ඔයාගේ වාහනයට හොඳම Engine oil එක තෝර ගන්නේ කොහොමද.?

වාහනයක් තියෙන කෙනෙක් 5,000 km හෝ මාස 06 කට සැරයක් හෝ වාහනයේ Service එක කරන්න ඕන. සමහර අය නම් Service Station එකට ගිහින් දාලා Rest Area එකට වෙලා හොඳට නිදා ගෙන ඉඳලා වාහනේ අරගෙන ගෙදර එනවා. වාහනේට දාන Engine oil එක මොකද්ද කියලාවත් දන්නේ නෑ. තමන්ගේ වාහනේට ආදරේ කෙනෙක් නම් කවදාවත් ඔය දේ කරන්නේ නෑ. … Continue reading ඔයාගේ වාහනයට හොඳම Engine oil එක තෝර ගන්නේ කොහොමද.?